home | join NPM | contact NPM  

Convention Overview
bulletSchedule at a Glance
Pre-convention Events
Institutes
Monday, July 11
Tuesday, July 12
Wednesday, July 13
Thursday, July 14
Friday,July 15
Saturday,July 16
InternsCollege Internship
Transportation
Hotel Information
Registration Information

Register

Logo


Houston, Texas

July 11 - 16, 2016
Hilton Americas-Houston

The Church Sings | La Iglesia Canta

Somos un pueblo peregrino; todos migramos. Estamos conformados por diferentes idiomas y culturas que se convierten en una Iglesia encarnada que crece y vive, por la gracia de Dios, más allá de las fronteras, más allá del espacio y del tiempo. Desde sus inicios, la Iglesia en los Estados Unidos nació en otro lugar y creció aquí. Hoy, nos enfrentamos a nuevos retos al acoger al extranjero, estos nuevos límites nos llaman a ampliar nuestros círculos para abrazar a aquellos que hablan otros idiomas y conforman otras culturas y experiencias, nuestros hermanos y hermanas en la fe.

Los ministros en el apostolado litúrgico, particularmente los músicos pastorales, constantemente enfrentan el desafío de servir a comunidades que cada vez son más diversas; pero la tarea de unir éstas comunidades, como una sola en la fe, no ha cambiado. En éste, nuestro cuadragésimo (40) aniversario, la Asociación Nacional de Músicos Pastorales, desde su fundación se ha comprometido a fomentar el arte de la liturgia musical como camino de vida y alabanza para formar un sólo cuerpo en Cristo.


Chúng ta là một ñoaøn người hành hương; chúng ta đều là những người di cư. Chúng ta được hình thành bởi các ngôn ngữ và các nền văn hóa khaùc nhau để trở thành một Giáo Hội nhập thể lôùn leân và sống nhờ ân sủng của Thiên Chúa vượt mọi biên giới, thậm chí vượt ra ngoài biên giới của không gian và thời gian. Töø luùc khôûi ñaàu, Giáo Hội tại Hoa Kỳ đã được sinh ra ở nơi khác và lớn lên ở đây. Hôm nay, chúng ta phải đối mặt với những thách thức mới khi chào đón những người lạ, những laõnh vực mới mà chuùng môøi gọi chúng ta phaûi taïo neân một vòng tròn rộng hơn để oâm aáp anh em và chị em chúng ta trong đức tin, hoï laø nhöõng ngöôøi nói các ngôn ngữ khác nhau và được định hình bởi các nền văn hóa, những kinh nghiệm khác nhau.

Laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï trong laõnh vöïc Phuïng Vuï, đặc biệt là nhöõng nhạc sĩ mục vụ, những thách thức phải đối mặt phục vụ cộng đồng ngày càng đa dạng, nhưng vieäc lieân keát caùc coäng ñoaøn laïi với nhau trong cuøng một trong đức tin đã không thay đổi. Naêm nay laø naêm thöù 40, chöông trình Muïc Vuï Thaùnh Nhaïc Quoác Teá (NPM) ñaõ coáng hieán, keå töø khi laäp neân neàn taûng luùc ban ñaàu, laø để bồi dưỡng về nghệ thuật âm nhạc trong Phụng Vụ như một con đường để sống - và thờ phöôïng - như một thaân theå trong Chúa Kitô.


We are a pilgrim people; we are all migrants. We are formed by various languages and cultures to become an incarnate Church that grows and lives by God’s grace beyond all borders, beyond even the borders of space and time. From its beginning, the Church in the United States was born elsewhere and grew up here. Today, we face new challenges in welcoming the stranger, new frontiers that call us to shape a circle ever wider to embrace our brothers and sisters in the faith who speak other languages and are shaped by other cultures, other experiences.

Ministers within the liturgical apostolate, particularly pastoral musicians, face challenges of serving communities that are increasingly diverse, but the task of drawing communities together as one in faith has not changed. In this, our 40th year, NPM is committed, as we have been since our foundation, to fostering the art of musical liturgy as a path to living—and worshiping—as one Body in Christ.Features

Unity Explosion

Unity Explosion Region X

Now in its twenty-sixth year, Unity Explosion is an annual conference sponsored by Region X of the USCCB and hosted by the Catholic Archdiocese of Galveston-Houston. Its goal is to recognize, embrace, and share the gifts that American Catholics of African descent bring to the universal Church. This year, the NPM Annual Convention incorporates that annual gathering. Members of Unity Explosion should check the box on the registration form and register at the member rate.Convention Schedule

July 10—Sunday/Domingo/chủ nhật
July 14—Thursday/Jueve/thứ năm
8:15 am Morning Prayer
9:00 am Plenum: Transformation through Mission/
Transformación a través de la misión
10:00 am Exhibits Open
10:30 am Music Industry Showcase 3
noon Pastoral Musicians' Luncheon
2:30 pm Showcase III: GIA
4:00 pm Breakout E
Institutes Continue
5:00 pm Registration Begins: Multicultural Intensive
5:15 pm Youth Gathering II
7:00 pm Convention Eucharist
9:00 pm A Texas Celebration!

July 15—Friday/ Viernes/thứ sáu
7:00 am Mass at Annunciation Parish
8:15 am Morning Prayer
8:50 am Welcome Multicultural Intensive
9:00 am Plenum: “May the Peoples Praise You, God;
May All the Peoples Praise You” (Psalm 67)
„Oh Dios, que te alaben los pueblos, que
todos los pueblos te alaben” (Salmo 66)
10:30 am Breakout F
Institutes Conclude
noon Closing and Re-Commissioning
~ Multicultural Intensive ~
1:00 pm Plenum Group Discussions
2:00 pm Multicultural Intensive Exhibits Open
2:30 pm Breakout G
4:00 pm Breakout H
7:00 pm Evening Events 5
9:00 pm Night Prayer

July 16—Saturday/Sábado/ thứ bảy
8:00 am Morning Prayer
9:00 am Plenum: That We May All Be One
10:00 am Multicultural Intensive Exhibits Open
10:30 am Breakouts I
noon A Time for Conversation and Sharing
2:00 pm

Breakouts J

3:30 pm Sending Forth, Envíando, Gửi
5:00 pm Mass available at the Co-Cathedral


Registration Hours

Sunday: 4:00 pm–8:00 pm
Monday: 7:00 am–4:00 pm, 5:30 pm–8:00 pm
Tuesday: 8:00 am–5:00 pm
Wednesday: 8:00 am–5:00 pm
Thursday: 8:00 am–6:00 pm
Friday: 8:00 am–2:00 pm
Saturday: 8:00 am–11:00 am


Exhibit Hours

Monday: 9:30 pm – midnight
Tuesday: noon – 6:00 pm
Wednesday: 10:30 am – 6:00 pm
Thursday: 10:00 am–6:00 pm
Friday: 2:00–5:30 pm
Saturday: 10:00 am–4:00 pm

4:00 pm Registration Opens

July 11—Monday/Lunes/thứ hai

7:30 am Liturgical Space Tour (board buses at 7:00)
7:30 am Galveston Co-Cathedral/Johnson Space Center
(board buses at 7:00)
8:00 am Organ Crawl (board buses at 7:30)
9:00 am

Piano and Organ Institute
Composer and Text Writer Institute
Master Classes and Clinics
Music Education Morning
Leadership Retreat
Youth Retreat

10:00 am Music Industry Showcase 1
noon Orientation for First-Time Attendees
noon Cantor Certificate Written Tests
1:00 pm NPM at Forty Performance
2:30 pm NPM Interest Section Meetings

~ Opening of the Convention ~

4:00 pm

Welcome, Prayer, and Plenum: One Song,
Many Voices/Many Songs, One Voice
5:00 pm Youth Gathering I
7:00 pm Plenum Panel: One Song, Many Voices/
Many Songs, One Voice—Making it Work
8:00 pm Let’s Talk About Diversity
9:30 pm Opening Gala/Late-Night Expo

July 12—Tuesday/Martes/thứ ba
8:00 am Mass: Rev. Ricky Manalo, csp, presiding
9:30 am Breakout A
Institutes Continue
11:00 am Plenum: Spirituality–Many Paths, One God
noon Exhibits Open
noon DMMD Members' Meeting
noon Cantor Brown Bag Lunch Q & A
12:30 pm Lunchtime Organ Recital
1:30 pm Showcase I: OCP
3:30 pm Events 1
4:30 pm Cantor Adjudications
4:30 pm Chapter Directors' Meeting
6:30 pm Breakout B
Institutes Continue
8:30 pm Events 2
10:00 pm Holy Hour/Adoration

July 13— Wednesday/Miércoles/thứ tư
7:00 am Mass at Annunciation Parish
8:15 am Morning Prayer
8:45 am Annual Meeting and Report to Members
9:30 am Plenum: Holiness, Beauty, and Sacrament
10:30 am Exhibits Open
11:00 am Breakout C
Institutes Continue
noon Cantor Adjudications
12:30 pm Lunchtime Organ Recital
1:30 pm Showcase II: WLP
3:00 pm Breakout D
3:00 pm Institutes Continue
3:30 pm Organ Master Class
4:30 pm Music Industry Showcase 2
5:30 pm Cantor Adjudications
5:30 pm How to Form a Chapter
7:00 pm Events 3
9:00 pm Events 4
10:30 pm Taizé Prayer

 

[top]

Copyright 2016 - NPM - All Rights Reserved